ATELIÉR FYZICKÉHO DIVADLA A MULTIMÉDIÍ

 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

 

na fotografii: Nela Kornetová

Prezentace studia

   

Atelier AFYDIM je ateliér autorského a fyzického divadla.

Kladame důraz na osobnost tvůrce-interpreta, využití jiných médií (zvuk, videoprojekce, animace) a workshopy a coaching se zahraničními tvůrci.  

 

Ateliér existuje při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie od roku 2004, kdy byl založen Ctiborem Turbou. V roce 2007 jej převzal Pierre Nadaud.

 

Ateliér přijímá jednou za 3 roky 10 studentů do tříletého bakalářského studijního cyklu.

Pedagogové a partneři

 

Absoloventi a studující

 

Představení a tvorba

 

 

Foto a video

 

Zápis a přijímací zkoušky

 

Kontakty

 

 

 

in english    en français

 

 

 

 

         

 

 

 

Cíl ateliéru 

 

 

Cílem ateliéru je vzdělávat mladé umělce (tvůrce i interprety) v oblasti scénických umění se zaměřením především na fyzické divadlo, autorské herectví, klaunské umění a praktický přístup k práci s novými médii a jejich scénickému využití.

 

 

V učebním procesu rozlišujeme tři hlavní linie: fyzické divadlo (současné umění pohybu, moderní a současný tanec, choregrafie a dramaturgie scenickeho pohybu, akrobacie, tvorba s předměty), autorské herectví (divadelní improvizace, divadlo masek, klaunské divadlo, herecká tvorba, dialogické jednání, dramaturgie) a využití multimedií (projekce, zvuk, hudba, světelný design, pixilace, filmový gag, interaktivní využití). 

Tyto tři linie společně a koordinovaně směřují ke scénické tvorbě a jejím hraničním formám (pouliční divadlo a site specific). Koordinace předmětů se řídí určitými tématy, záměry a výstupy.

 

 

Tento především „praktický“ studijní program je v průběhu tří let průběžně doplňován teoretickými kurzy, které se dotýkají divadelní dramaturgie a dějin a filozofie divadla. Studijní program rovněž studentům ve spolupráci s Ateliérem divadelního manažerství poskytuje základy produkce pro soubory a nezávislé umělce.

 

Výuka, dilny a umělecké projekty uskutečňované v rámci ateliéru či fakulty vyžadují od studentů vysoké pracovní nasazení a neustálý vývoj.

 

 

Dílny, které probíhají v rámci tříletého studia, umožňují studentům-umělcům setkávat se a pracovat s uznávanými umělci a nabývat tak více kompetencí a zralosti pro svou vlastní tvorbu ve vztahu ke společnosti, historii umění a umění dramaturgie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura studia

 

 

Výuka probíhá formou pravidelných hodin/tréninků (každý týden) nebo formou workshopů či dilen, které trvají 3 dny až měsíc a půl. Probíhají v češtině a také v angličtině pokud to vyžadují okolnosti (výměna Erasmus nebo přitomnost cizího studenta nebo hosujícího pedagoga)

 

 

Jednotlivé pedagogické projekty jsou koncipovány a realizovány v rámci divadelní fakulty ve spolupráci se studenty a pedagogy jiných ateliérů (napřikl. scénografie, divadelního manažerství, režie a dramaturgie, audiovizuální tvorby a divadla...) a příležitostně i s ateliéry z jiných uměleckých škol (např animovaná tvorba, vizuální komunikace atd.) Část projektů je realizována na rezidenčních pobytech mimo Brno.

 

 

V mnoha projektech dochází k setkání studentů s českými i zahraničními profesionálími tvůrci (Daniel Gulko, Karine Ponties, Heinzi Lorenzen, Jaro Viňarský, Iona Mona Popovici, Irina Andreeva, Aleš Janák, Gilles Defacque, Guillaume Fromentin, David Monceau, Petr Váša...)

 

 

Výstupy výuky i projektů jsou prezentovány v rámci fakulty či v tématicky spřízněných divadlech a na festivalech v Česku (Encounter/Setkání v Brně, Divadelní svět Brno, ZlomVaz v Praze, Alfred ve dvoře a divadlo Ponec v Praze – Malá invetura, Česká Taneční Platforma, Divadlo 29 v Pardubicích, DIOD v Jihlavě atd.).

 

Mezi druhým a třetím rokem cyklu je přizván významný zahraniční umělec. Ten společně se studenty vytváří dílo, které vzniká v profesionálních podmínkách a jsou na něj kladeny profesionální nároky:

2009-2010 Ioana Mona Popovici / 2011-2012 Irina Andreeva, Aleš Janák -Teatr Novogo Fronta- / 2010-2012 Karine Ponties, Guillaume Fromentin, David Monceau / 2015 Jaro Viňarsky / 2013-2015 Daniel Gulko.

Toto dílo je následně představováno v průběhu i po ukončení studijního cyklu na mezinárodních festivalech:

Malá invetura v Praze, Mime Square v Antverpách, MESS v Sarajevu, OFF EUROPA 2010 v Lipsku a v Drážďanech, ITs v Amsterdamu, ZAWIROWANIA ve Varšavě, Divadelní Svět Brno, TANEC PRAHA v regionech, Roma Teatro Festival, Young Actors Week 2013 v Salzburgu, Kremnické Gagy na Slovensku, ShakespearOFF v Ostravě, Teatr Barakah v Krakowě...

 
 

 

 

 

Profil absolventa studijního oboru

 

 

Znalosti:

Studenti získají široké teoretické znalosti týkající se problematiky jejich oboru. Seznámí se tvůrci a hlavními díly v oblasti fyzického divadla, moderního a současného tance, klaunského umění a moderní umění mimu, současného cirkusu, alternativního divadla a divadla masek od commedia dell‘arte k současné tvorbě. V rámci jejich diplomové práce si prohloubí znalost v jedné z těchto oblastí.

Součástí studia je také obeznámení s českými i světovými divadelními dějinami a tradicemi. Studenti jsou schopni tyto znalosti osobně reflektovat a uvádět je do historického kontextu.

Studium dále směřuje k vytvoření povědomí o kořenech evropské kultury a jejích zakladních děl a konceptů a rozvíjí také vhled do problematiky kulturních tradic a jejich přetrvávání a proměn.

Studenti se seznámí s tradiční dramaturgií i její postmoderní interpretací a transformací.

Jsou vedeni ke schopnosti provádět bádání v cizím jazyce a absolvovat praktické workshopy v angličtině.

Získají přehled o technických a výrazových možnostech jednotlivých multimédií a o historii jejich využití ve scénické tvorbě.

 

 

 

Dovedenosti:

Studenti si osvojí široké tvůrčí i interpretační dovednosti v oblasti fyzického divadla a příbuzných oblastech alternativní scénické tvorby.

Jsou schopni velmi přesně analyzovat a pojmenovávat pohybovou tvorba z hlediska slovníku, kompozice a dramaturgie a jsou seznámeni s procesem tvorby vlastního rukopisu.

Dokáží reflektovat svou tvůrčí práci, analyzovat a zdůvodňovat své umělecké volby a jejich vztah k základním etapám a hlavním elementům tvorby.

Naučí se základní dramatické struktuře a dovedou ji aplikovat při stavbě scénických představení. Osvojí si péči o elementární diváckou srozumitelnost (i v případě abstraktních představení) a temporytmickou stavbu a budou schopni během tvůrčího procesu uvažovat na úrovni syntézy výrazových prostředků.

Naučí se rozcvičkové metody a jsou schopni si vytvářet vlastní metody podle typu umělecké práce, ať už se skupinou, nebo sólově.

Jsou schopni vést pohybový workshop, vykonávat uměleckou činnost a uplatňovat autorský rukopis.

Ve své tvorbě dovedou využít multimédia a s dramaturgickým a estetickým citem je organicky začlenit do svých děl a provázat s pohybovou složkou coby hlavním výrazovým prostředkem.

 

 

 

Způsobilosti:

Studenti získají velmi efektivní a komplexní kompetence a způsobilost v oblasti divadelní tvorby z hlediska kompozice, struktury, dramaturgie a provedení.

Během studia si studenti vytvářejí zárodky vlastního uměleckého rukopisu a porozumí etapám tvůrčí práce.

Jsou způsobilí erudovaně spolupracovat s umělci z jiných oborů (light design, jevištní technonologie, film, výtvarníci, scénografové atd.) a komunikovat s produkcemi a vedeními divadel či festivalů.

Při práci pod vedením jiných umělců (režisérů, choreografů či jiných autorů) jsou schopni samostatně pracovat a osvojit si umělecký a filosofický záměr vedoucích tvůrců.

Studenti nabudou také základní schopnosti v oblasti produkce uměleckého a divadelního projektu.

Díky předmětům Fyzické divadlo, Moderní tanec, Kontaktní improvizace, Akrobacie a Jóga získají velmi hluboké znalosti a způsobilosti v oblasti scénického pohybu. Během tří let jsou vedeni k prohloubení způsobilostí v jedné ze jmenovaných oblastí.

Dále se naučí zpívat a mluvit na scéně a získají základní virtuozitu v těchto oblastech.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliér fyzického divadla - DIFA - JAMU